I. Přípravné práce - provedení profesních výkonů pro přípravu zakázky

 • analýza zakázky architektem/inženýrem
 • předběžná analýza stavu lokality a jeho okolí architektem/inženýrem a prověření a posouzení vhodnosti staveniště pro sledovaný účel
 • specifikace potřebných podkladů a průzkumů prováděných specialisty koordinovanými architektem/inženýrem, a to podle charakteru zakázky
 • předběžné vymezení a upřesnění potřebných projektových prací a speciálních profesí architektem/inženýrem a určení rozsahu těchto prací
 • shrnutí a závěry odsouhlasení dalšího postupu/uzavření smlouvy

II. Studie stavby - provedení profesních výkonů pro zpracování návrhu

 • příprava návrhu/studie stavby architektem/inženýrem (technikem)
 • zpracování návrhu/studie stavby architektem/inženýrem (technikem), popřípadě specialisty (koordinace specialistů) - ve variantách 2D a 3D
 • upřesnění specifikace potřebných částí předběžných průzkumů pro specialisty koordinované architektem/ inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky
 • uskutečnění předběžných jednání architektem/ inženýrem (technikem) k zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a osobami
 • projednání výsledků s klientem a odsouhlasení výsledků a cílových představ

III. Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení (DUR)

 • určení podmínek pro zpracování dokumentace návrhu na vydání územní rozhodnutí [pro územní řízení] architektem/inženýrem
 • zadání předběžných průzkumů specialistům a specifikace potřebných podrobných průzkumů pro specialisty koordinované architektem/inženýrem, a to podle charakteru zakázky
 • zpracování dokumentace pro územní řízení architektem/inženýrem
 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí

IV. Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

 • vypracování dokumentace pro stavební povolení
 • zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení předkládané ke stavebnímu řízení
 • stanovení požadavků na doplňkové průzkumy
 • statické ověření konstrukce
 • účast při stavebním řízení
 • obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení

V. Rozpočet

 • zpracování výkazu výměr, propočet nákladů, rozpočet pro stanovení výše nákladů na realizaci projektu - stavby

VI. Zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)

 • určení podmínek pro zpracování dokumentace pro provedení stavby
 • zpracování základních a všeobecných náležitostí dokumentace pro provedení stavby
 • vypracování stavebně-technických specifikací k dokumentaci pro provedení stavby (a k využití pro podklady pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby) architektem/ inženýrem a profesními specialisty a konzultanty
 • zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby
 • Propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení

VII. Autorský a technický dozor