Postup projektových prací Invente

Zpracování projektové dokumentace každé stavby se skládá z mnoha jednotlivých prací, jejichž výsledkem je vytvoření dílo, které bude odpovídat zájmům a potřebám všech účastníků stavebního procesu a po dokončení bude bezproblémově sloužit uživateli. Aby tohoto výsledku bylo dosaženo, je nutné, aby jednotlivé práce na sebe navazovali v daném pořadí. Pracím, které spolu obsahově a časově souvisejí, utvářejí relativně uzavřený celek činnosti a jejichž výsledkem je dosažení určitého dílčího cíle, se říká výkonové fáze nebo také stupně dokumentace.

V projektové praxi připadají v úvahu tyto výkonové fáze :
 1. Příprava projektových podkladů
 2. Návrh stavby – architektonická a provozní studie DZS
 3. Dokumentace pro územní rozhodnutí
 4. Projednání v územním řízení
 5. Projekt ke stavebnímu povolení
 6. Projednání ve stavebním řízení
 7. Vypracování dokumentace pro provedení stavby
 8. Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby
 9. Spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli
 10. Spolupráce při provádění stavby – výkon autorského a technického dozoru
 11. Spolupráce po dokončení stavby

ad 1. Příprava projektových podkladů

Nutným výchozím podkladem pro úspěšné zhotovení projektu je existence co nejúplnějších a nejpřesnějších podkladů. Podklady, které bývají před zahájením prací k dispozici, jsou často neúplné, v mnoha podrobnostech neodpovídají skutečnosti a nebo úplně chybí. Proto je většinou nutno tyto podklady doplnit.

U novostaveb se jedná zejména o :
 • Inženýrsko-geologický průzkum / zjištění charakteru a únosnosti zeminy a úroveň hladiny podzemní vody /hydrogeologický průzkum
 • geodetické zaměření pozemku / tvar a rozměry pozemku, výškové poměry /
 • radonový průzkum
 • průzkum ekologické zátěže
 • údaje o podzemních i nadzemních sítích a zařízeních / druhy a trasy vedení, hloubky uložení /
 • podklady pro vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu / ZPF / nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • dendrologický průzkum / zjištění stavu stávající zeleně u rozsáhlejších staveb v krajině /
U rekonstrukcí, vestaveb, nástaveb a přístaveb je to :
 • zaměření stávajícího stavu objektu
 • statický průzkum
Tyto výchozí projektové podklady si může zajistit stavebník sám nebo je obstará projektant na náklady stavebníka.

ad 2. Architektonická a provozní studie

Základním kamenem všech dalších stupňů projektové dokumentace je architektonická a provozní studie objektu, která řeší dispoziční, provozní, technické a estetické vlastnosti navrhované stavby. Je to návrh, který určuje jak bude stavba vypadat po dokončení.Tato část dokumentace bývá investory podceňována, přesto že je nejzávažnější a nejdůležitější. V této fázi dílo vzniká a získává svůj tvar, styl, provozní schéma a komplexní architektonické řešení. Podkladem pro vyhotovení kvalitní studie je co nejpřesnější a nejpečlivěji podrobně investorem připravené zadání dále zaměření skutečného stavu pozemku nebo objektu, podklady zadané územně-plánovací dokumentací místě příslušného stavebního úřadu, regulativy území, vyjádření správních orgánů dotčených stavebním záměrem.

ad 3. Dokumentace pro územní rozhodnutí

S výjimkou jednoduchých a drobných staveb je nutno získat pro stavební záměr územní rozhodnutí, což je první nutný dokument předcházející vydání stavebního povolení. Pro tento účel je nutno zpracovat projektovou dokumentaci k vydání územního rozhodnutí. Tato dokumentace vychází ze zpracované architektonické a provozní studie a doplňuje ji o náležitosti nutné k vydání územního rozhodnutí. Jedná se zejména o doplnění základních technických parametrů objektu – širší vazby na okolí, výškové parametry staveb, základní stavebně technické provedení stavby, řešení požární ochrany, celkové bilance příkonů elektrické energie, pitné vody, vytápění, likvidace odpadních vod apod.
Zpracování této dokumentace není nutné u běžných rodinných domů, kde se územní rozhodnutí slučuje se stavebním řízením.

ad 4. Projednání v územním řízení

V územním řízení posuzují orgány státní správy navrhovanou stavbu z hlediska souladu s územním plánem, vlivů stavby na životní prostředí, polohového a výškového umístění stavby, odstupů od hranic pozemku a sousedních staveb, výšky stavby, požadavků vyplývajících z blízkosti chráněných území a ochranných pásem apod. K vydání územního rozhodnutí je zapotřebí obstarat řadu povolení a vyjádření příslušných orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Tyto podklady jsou nezbytným podkladem k jednání s odbory územního rozhodování, které vydávají územní rozhodnutí o umístění stavby. Ze zkušenosti vyplývá, že projednání územního rozhodnutí je jednou z časově nejnáročnějších fází projektové přípravy staveb.

ad 5. Projekt ke stavebnímu povolení

Po úspěšném získání územního rozhodnutí následuje vypracování projektu pro stavební povolení. Projekt pro stavební povolení určuje definitivně rozsah, funkční a technické parametry stavby, člení stavbu na stavební objekty a provozní soubory. Obsahuje základní požadavky na architektonické a stavebně technické a statické řešení, zdravotně technické instalace, vytápění, vzduchotechnická zařízení, silnoproudé a slaboproudé rozvody, hromosvody, parametry technologických a provozních zařízení / například vybavení kuchyně a skladů / a měření a regulaci. Projekt ke stavebnímu povolení se zpracovává v rozsahu a podrobnosti dle platných předpisů. V případě méně náročných jednodušších staveb se dokumentace zpracovává jako jednostupňový projekt stavby. Takovýto typ má již náležitosti prováděcího projektu, který se dále nezhotovuje.

ad 6. Projednání projektu ve stavebním řízení

Stavební povolení vydává příslušný stavební úřad. Podkladem pro vydání stavebního povolení je zejména projekt ke stavebnímu povolení, platné územní rozhodnutí a stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. V této fázi jsou obstarána všechna potřebná vyjádření dle požadavků stavebního úřadu, vypracována žádost o stavební povolení a projednání žádosti. Výsledkem je vydání stavebního povolení. V případě jednoduchých staveb se slučuje stavební řízení s územním řízením. Pro drobné stavby většinou postačuje pouze oznámení stavebnímu úřadu.

ad 7. Vypracování dokumentace pro provedení stavby

K realizaci stavby je zapotřebí vypracovat dokumentaci, která jednoznačně určí požadavky na provedení jednotlivých částí stavby. Tato dokumentace není z hlediska zákona požadována a záleží na zákazníkovi zda ji bude požadovat Prováděcí projekty prohlubují, upřesňují a doplňují řešení stavby do takových podrobností, aby bylo odborně způsobilému dodavateli stavby zřejmé, jaké jsou požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení. Zkrátka, aby bylo možno stavbu realizovat. Výkresy vycházejí z projektu pro stavební povolení, jsou však zpracovány ve větší podrobnosti, doplněny o specifikace jednotlivých materiálů a výrobků, detaily technických řešení a montážní postupy. Projekt pro provedení stavby je rovněž základním podkladem pro zpracování detailního rozpočtu stavby.

ad 8. Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby

U náročnějších staveb a zejména pak u veřejných zakázek, je třeba uskutečnit výběrové řízení na vyhledání nejvhodnějšího dodavatele stavby. V této fázi projektant spolupracuje s investorem na přípravě podkladů pro výběrové řízení, vykonává funkci odborného poradce. Rozsah práce je závislý na charakteru a metodě výběrového řízení.

ad 9. Spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli

Po ukončení výběrového řízení spočívá spolupráce projektanta s investorem v odborné pomoci při vyhodnocování došlých nabídek, kontrole souladu nabídek s podmínkami soutěže, při uzavírání smluv s dodavateli, doporučování změn smluvních podmínek apod. Projektant se zúčastňuje jednání s dodavateli při uzavírání smluvních vztahů.

ad 10. Spolupráce při provádění stavby – výkon autorského a technického dozoru

V průběhu výstavby je projektant povinen vykonávat autorský dozor nad realizací stavby. Tento dozor spočívá v kontrole provádění stavby zejména s ohledem na podmínky stavebního povolení. V rámci autorského dozoru projektant poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování dodavatelské dokumentace nebo pro plynulost stavby, posuzuje návrhy dodavatelů na změny oproti schválené dokumentaci, dohlíží na dodržení celkové architektonické koncepce stavby atd.
Zároveň s výkonem autorského dozoru je možné vykonávat i technický dozor investora, který spočívá v dohlížení nad kvalitou prováděných prací, kontrole a přejímání dokončených částí stavby, zhotovování soupisů vad a nedodělků a kontrole dodavatelských faktur.

ad 11. Spolupráce po dokončení stavby

Poslední částí stavebního procesu je uvedení stavby do užívání – kolaudace. Kolaudace může být provedena postupně po jednotlivých dokončených funkčních a provozních celcích. Projektant vypracuje návrh na kolaudaci, zúčastní se kolaudačního řízení a v průběhu záručních lhůt bude poskytovat odbornou technickou pomoc investorovi při dohledu nad odstraňováním nedodělků a vad.

Stanovení ceny projektových prací Invente

Cenu projektových prací stanovuje firma INVENTE,s.r.o. podle metodiky Honorářového řádu České komory architektů s přihlédnutím k požadavkům investora, charakteru stavebního záměru, podmínkám místa stavby a předpokládanému postupu projektových prací. Práce, které nejsou zahrnuty v Honorářovém řádu oceňujeme individuální kalkulací, případně i hodinovými sazbami.
Cena projektových prací vychází z předpokládané náročnosti stavby. Základním vodítkem je odhad nákladů na realizaci stavby. Odhad je propočten součinem předpokládaného obestavěného prostoru stavby a průměrných nákladů na měrnou jednotku /dle rozpočtových ukazatelů pravidelně vydávaných ÚRS Praha /.

Součinnosti objednatele Invente

Pro úspěšné zpracování projektové dokumentace je nutná úzká spolupráce zákazníka, investora, zástupce investora nebo uživatele stavby při přípravě projektové dokumentace, v průběhu územního a stavebního řízení i během realizace stavby. Objednatel by měl co nejpřesněji formulovat svoje požadavky, především účel stavby, údaje o tom, co očekává od návrhu, jaké jsou jeho požadavky objemové, tvarové, provozní a jaké požadavky vyplývající ze záměru má projektant sledovat. Zákazník,investor nebo zástupce investora obvykle před zahájením prací je povinen uzavřít smluvní vztah na dílo se zhotovitelem a poskytne nezbytné projektové nebo předprojektové podklady, zejména :
 • doklady o vlastnických právech k objektu a pozemkům stavby
 • snímek pozemkové mapy v reprodukovatelném stavu
 • druhy a parcelní čísla sousedících pozemků s uvedením vlastnických práv
 • plnou moc pro projednání díla s dotčenými orgány státní správy a správci sít
 • známé údaje o vlastnostech zeminy, výskytu hladiny spodních vod na pozemkách stavby a okolí stavby
 • známé údaje o výskytu radonu v podloží / radonový průzkum /
 • údaje o inženýrských sítích, veřejných i soukromých, nad i pod zemí v bezprostředním okolí objektu a pozemku
 • veškeré další údaje, průzkumy, zprávy, konzultace jejichž potřeba se může projevit kdykoliv v průběhu projektové přípravy
 • údaje je povinen oznámit zhotoviteli skutečnost která ztěžuje, brání nebo bude bránit zdárné realizaci díla. Pro případ, že toto zamlčí, nese si důsledky svého počínání v plné výši sám k vlastní tíži.
Výše zmiňované podklady je možno po vzájemné dohodě rovněž zajistit zhotovitelem v rámci projektových činností. Náklady na získání těchto podkladů budou předmětem účtování vedlejších výdajů.

Vedlejší náklady Invente

Náklady, které je nutné vynaložit pro splnění předmětu díla, avšak přesahují obvyklý rámec režijních nákladů, se nazývají jako vedlejší náklady. Vynaložení a rozsah těchto nákladů je vždy se zákazníkem projednáván předem v průběhu realizace díla.. Vedlejší náklady se účtují zvlášť, dle jednotlivých dokladů o jejich vynaložení.
Mezi obvykle uplatňované vedlejší náklady patří :
 • správní poplatky
 • cestovní výdaje za cesty mimo území okresu na němž se stavba nachází
 • meziměstské a mezinárodní poštovní a telekomunikační poplatky
 • náklady na rozmnožování dokumentace nad rámec stanovený ve smlouvě o dílo /obvyklé množství započítané v ceně díla jsou 2 paré studie a 6 paré dokumentace pro stavební řízení /
 • náklady na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů /mimo pracovních pro použití v ateliéru /
 • odměny za výkony, které nejsou obsahem výkonových fází, avšak byly zabezpečeny zhotovitelem na žádost objednatele. Jedná se o zabezpečení průzkumů, geodetických měření, vyhotovení mapových podkladů apod.

Platební podmínky Invente

Cena za projektové práce je hrazena zákazníkem zásadně postupně dle jednotlivých postupných výkonových fází. Před zahájením prací zaplatí objednatel zálohu ve výši dohodnuté částky zpravidla 50% ceny první fáze. Další platby jsou poukazovány vždy po odevzdání příslušné části projektu ve výši zbylé části ceny za ukončenou fázi a současně je požadována záloha na další část prací, další fáze dokumentace. Po odevzdání ucelených částí projektu / obvykle po podání dokumentace na příslušném úřadě ke stavebnímu povolení / je provedeno vyúčtování, ve kterém se odečtou poskytnuté zálohy včetně DPH . DPH za projektové a inženýrské práce se vyčísli dle platných předpisů o dani . Práce, které jsou dle dohody účtovány hodinovými nebo paušálními sazbami jsou hrazeny v měsíčních intervalech se splatnosti danou dokladem.Po dohodě v měsíčních intervalech může být hrazena i dokumentace ve výkonových fázích.

Zvláštní výkony Invente

Zvláštní výkony jsou práce, které nejsou běžnou součástí jednotlivých projektových fází, obsahem, ale často i rozsahem a pracností překračují obvyklou náplň architektonických a projektových činností. Tyto výkony jsou poskytovány pouze na výslovnou žádost objednatele a jejich cena je vždy sjednávána individuálně. Jedná se například o zabezpečení následující práce :
 • vypracování konstrukčních, dílenských a montážních výkresů, které zabezpečuje dodavatel stavby v rámci své výrobní přípravy nebo jako součást dodávky
 • údaje o vlastnostech zeminy a výskytu podzemních vod / hydrogeologický průzkum /pokud investorovi nejsou známy.
 • zabezpečení průzkumných prácí geologických, hydrogeologických, seizmických, balneologických apod. včetně protokolů
 • geodetické práce
 • zabezpečení průzkumu stanovení radonového indexu
 • dendrologické průzkumy a dokumentace nutná k vynětí ze zemědělského půdního fondu včetně jejich zajištění
 • zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace
 • dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona č.244/1992 Sb. Včetně jejich zajištění
 • zhotovení maket a modelu / s výjimkou použití modelové techniky jako metody projektování /
 • změny a doplňky odevzdané projektové dokumentace vyžádané objednatelem
 • inženýrské činnosti mimo prací uvedených v nabídce – jedná se např. o zabezpečení realizace stavby, výběr dodavatelů, rozbory efektivnosti, zabezpečení smluvních vztahů s dodavateli, zabezpečení kolaudačního řízení apod.
 • zabezpečení zdrojů financování
 • finanční a účetní operace spojené s výstavbou
 • statistické vykazování
 • úhrady obstarávaných věcí, prací, výkonů a služeb s vyjímkou subdodávek
 • správní a jiné poplatky
 • úhrada škod na lesních porostech a zemědělských kulturách / náhrady za vynětí ze ZPF nebo LPF /
 • zpracování dokumentace skutečného stavu provedení stavby

Ochrana autorských práv Invente

Veškeré plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření které vytvoříli zaměstnanci Invente, s.r.o. podléhají autorskoprávní ochraně dle zákona č.35/1965 Sb.a ve vznění i dalších změn a úprav zákona o dílech literárních, vědeckých a uměleckých / autorský zákon /, v platném znění. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a zůstanou vlastnictvím zpracovatele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel si bude moci ponechat řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla pouze však se souhlasem zhotovitele.
Mimo výše uvedený účel nesmí být tyto plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření použity zejména pro projektování, výstavbu, přístavby, změny stavby nebo jiný projekt. Podmínkou použití těchto dokumentů je úplné zaplacení všech honorářů a zúčtovatelných výdajů zpracovatele, vyžádá-li si objednatel zvlášť výrobu modelů nebo grafických děl, bude si moci jejich originály ponechat.
Tyto obchodní podmínky upravuje pouze písemná smlouva o dílo uzavřená ke každému dílu zhotovitele Invente s.r.o..
Dne 2. ledna 2000 nabyly účinnosti tyto všeobecné obchodní podmínky projektových prací firmy Invente, s.r.o.